1. Lịch sử hình thành

Được thành lập năm 2000. Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 573/QĐ – ĐHBD thành lập Phòng Công tác sinh viên và các đoàn thể trên cơ sở sát nhập Phòng Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

2. Bộ phận trực thuộc

  • Công tác sinh viên;
  • Đoàn Thanh niên;
  • Hội Sinh viên;
  • Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;
  • Nhà hát sinh viên.

3. Chức năng - Nhiệm vụ

– Tham mưu giúp Đảng ủy – Ban Giám hiệu về công tác chính trị, tư tưởng, công tác giáo dục đạo đức lối sống và pháp luật, công tác quản lý học sinh sinh viên tại trường.

– Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của địa phương trong công tác sinh viên.

– Thực hiện các chế độ, chính sách, thủ tục hành chính đối với sinh viên.

– Quản lý sinh viên về rèn luyện, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh sinh viên.

– Công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

– Tổ chức quản lý nội, ngoại trú sinh viên.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các loại hình CLB – Đội – Nhóm nhằm góp phần phát triển toàn diện sinh viên.

– Tổ chức hoạt động Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên.

– Tổ chức hoạt động Công tác Hội và Phong trào Sinh viên.

– Tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm sinh viên.

– Tổ chức các hoạt động chăm sóc sinh viên.